Výroba a prodej levných plastových bazénů, bazény na míru, akce bazény, bazény do země, výprodej bazénů

Výroba a prodej levných plastových bazénů, bazény na míru, akce bazény, bazény do země, výprodej bazénů, Stavba bazénu - návod jak postavit bazén krok za krokem

Stavba bazénu

Jak postavit bazén
Návod ke stavbě bazénu

Bazén a povolení

Dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. výstavba bazénu do 40 m2 zastavěné plochy spadá dle §103 1.odst. písm. d bod 5 mezi stavby, na které není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Žadatel vyplní pouze „Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“. K takovéto stavbě se nemusí vyjadřovat žádný dotčený orgán, pouze je potřeba souhlas sousedů. Stavební úřad ve lhůtě do 30-ti dnů vydá územní souhlas se záměrem.

Bazény nad 40 m2 zastavěné plochy spadají dle §104 2. odst. písm. a mezi stavby, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. K tomuto ohlášení je potřeba doložit i stanoviska dotčených orgánů. Pokud má žádost všechny náležitosti, včetně souhlasných stanovisek dotčených orgánů, vydá stavební úřad do 40 dnů souhlas s ohlášenou stavbou. Pokud stavební úřad ve lhůtě do 40-ti dnů žadateli nedoručí žádné stanovisko, ani usnesení o zákazu stavby dle § 107, platí, že stavební úřad souhlas udělil.

Návod na instalaci a usazení bazénu

Stavba bazénu začíná zemními pracemi. Nejprve si vyznačte místo, kde budete bazén mít.

Rozměry jámy určíte následujícím způsobem

  • k rozměru bazénu přičtěte cca 25 cm na každé straně, celkem tedy 50cm u šířky i délky
  • bazén bude usazován vcelku

Při stanovení hloubky jámy spočítejte:

  • výšku bazénu (plus výšku o kterou bude bazén vyčnívat nad terén)
  • tloušťku polystyrenu 3 cm (zateplení a vyrovnání drobných nerovností pod bazénem)
  • tloušťku základové desky (jedná-li se o pevnou zeminu bez spodní vody, stačí 15-20 cm železobetonu, jinak musí základovou desku navrhnout statik a voda v bazénu se nesmí nikdy vypustit).

Pokud nemáte možnost umístit filtrační zařízení v suterénu nebo ve sklepě, musíte vyzdít šachtu, nebo vám dodáme plastovou ( nutno pod plastovou šachtu připravit betonovou desku ) která se nesmí použít při výskytu spodní vody nebo tam kde hrozí nedostatečný odvod dešťové vody stékající po obvodu jímky. Šachtu se snažte umístit cca. 50 cm od bazénu, maximální vzdálenost mezi bazénem a filtračním zařízením by neměla být větší než 10m.

Nyní můžete vyhloubit jámu a provést betonáž dna. Betonáž by měla proběhnout najednou.. Rovinnost plochy v horizontální poloze může dosahovat max. odchylky ± 0,5cm. Beton musí zrát min. 7 dní. Na něj se položí (podlahový) polystyren tl. 3cm , (eliminuje drobné nerovnosti a přispívá k menšímu ochlazování vody v bazénu).

Po přivezení se bazén za Vaší pomoci usadí do jámy ručně nebo jeřábem (usazení bazénu jeřábem je nutno nahlásit předem – vozíme speciální rozpěrky) a poté naše firma celý bazén zkompletuje. Na lepené spoje potrubí nesmí přijít 24 hodin voda! Stěny bazénu obložíte polystyrenem tloušťky 3 cm. Ocelovými dráty tvaru V o průměru 6 mm protáhnete žebra. Jedná se o fixaci bazénu v betonu.

Není vhodné bazén betonovat při teplotách pod 10 a nad 30°C, neboť roztažnost materiálu (polypropylen) nad uvedenou teplotu může způsobovat vyboulováni stěn nebo dna bazénu. Stavební zabudování provádějte nejlépe v ranních nebo odpoledních hodinách, při nižších teplotách z důvodu tepelné roztažnosti plastu. Před začátkem betonáže zapažte rovné úseky stěn na délku a šířku bazénu dřevěnou H-výztuhou, přičemž dbejte na zachování stejné šíře u horního okraje bazénu a skimmer zabetonujte současně s bazénem.

Při betonáži, z důvodu eliminace tlaku, je v bazénu voda. Pokud budete spoštět filtrační zařízení později, utěsněte otvory v tryskách a skimmeru zátkami, aby voda při betonáži nezaplavila šachtu. Před zprovozněním bazénu tyto zátky nesmíte zapomenout odšroubovat!

Nyní napusťte do bazénu 25cm vody a poté šetrně obsypte kolem bazénu betonovou směsí do stejné výšky, jako je hladina vody v bazénu. Beton pěchujte pouze tak, aby nedošlo k protlačení stěny. Dojde-li k tomu, je nutné z vnitřní strany bazénu nerovnost vytlačit. Pokud se stěna bazénu začne vychylovat na stranu, přidá se buď vody nebo betonu tak, aby se stěna vyrovnala. Při sypání betonu dávejte pozor na rovnost stěn. Osobně doporučujeme kontrolu rovnosti stěn při betonáži!

Zapažení bazénu při betonáži

Zapažení bazénu pro betonáž

Dále zvyšte hladinu o dalších 15-20 cm a opět dosypte betonem. Tímto způsobem pokračujte až k úplnému obetonování s tím, že betonáž bazénu o hloubce 1,2m rozdělte do třech, a hloubku 1,5m do čtyř po sobě jdoucích dnů. U kruhových bazénů o průměru více než 4 m doporučujeme obsypat betonem na šířku min. 10 - 15 cm, přičemž v přiměřené míře platí podmínky výše uvedené.

Skimmer obetonujte tak aby byl součástí betonáže kolem bazénu.

Podezdění venkovního schodiště provedete tak, že nejdříve schody vyrovnáte podélně i příčně do vodováhy a řádně podložíte. Dále postupujte stejným způsobem jako u betonáže bazénu. Jednotlivé stupně musíte dobře podezdít, aby nedocházelo k prohýbání jednotlivých schodů a tím k deformaci celého schodiště. Pod schody nedávejte polystyren.

Plastovou nádobu na filtraci rozepřete a doporučujeme obetonovat do úrovně terénu o síle 10cm.Pokud voda při napouštění dosáhne úrovně protiproudu, trysek, skimmru, je třeba zkontrolovat všechny spoje v plastové šachtě (sklepa a pod.) zda nedochází k zaplavení !!! Betonová směs musí být jen mírně vlhká, nikdy ne mokrá nebo suchá, nesmí se zalévat vodou. Ta by mohla vytvořit cementovou kaši, která mezi betonem a bazénovým skeletem může vytvořit kontrastní mapy, povrch betonu musí být drsný, aby se další vrstvy s předchozí spojily. Doporučujeme beton B 20.

Jestliže jste po stavebních pracích vodu nevyměnili, je možné ji i přes velké znečištění vyfiltrovat. Odstraňte velké nečistoty ze dna a z hladiny bazénovou síťkou, zakalenou vodu ze dna vysajte přímo do odpadu.

V průběhu celé operace dbejte na čistotu a pečlivost, aby jste zbytečně nepoškodili povrch bazénového skeletu, potrubí a technologie, ovšem za předpokladu dodržení všech předpisů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci !!!

Po obetonování musí zůstat bazén naplněn vodou nejméně 14 dní z důvodu zatvrdnutí betonu.

Pro napojení elektrických zařízení je nutné dodržet příslušná opatření. Zvláštní důraz je kladen na zabudování proudového chrániče s vybavovacím proudem do 0,03 A v rozvodovém zařízení, ze kterého je napojeno základní, přenosné či doplňkové elektrické vybavení bazénu. Toto je nutné zajistit včetně závěrečné elektro revize ve lhůtách dle ČSN 331500 a provádět pravidelně kontroly a údržbu el.zařízení dle ČSN 332000-1. je nutné též uzemnit kovové schody. Při svépomocí dodatečné nebo navazující montáži el.ohřevu, výměníku, protiproudu, světla, průtok. klapky, čidla dmychadla je nutné, aby veškeré zásahy do el. instalace prováděl pracovník s platnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/78 Sb. a dbát, aby zabudované jističe, chrániče, kabely a jiné el. příslušenství byly vždy v potřebných hodnotách dle štítku v souladu s normou, a tím se předešlo závadám a poškozením el. zařízení a komponentů.

Naše firma elektrickou montáž neprovádí.

V žádném případě nesmí zůstat bez vody v zimě v době možného zvýšení hladiny spodní vody a v letních měsících, kdy by se mohli stěny trvale zdeformovat.

Bazén se nechá přes zimu zásadně napuštěn vodou. Vodu nechte klesnout na úroveň, asi 15 – 20cm pod trysky a skimmer , demontujte a ukliďte čerpadlo filtrace event. protiproudu a manometr filtrace. Otevřete ventily na potrubích a povolte šroubení, otevřete také všechny odpouštěcí ventily na čerpadle, filtru, chlorátoru, topném tělese atd. Oddělejte žebřík, vodu ošetřete přezimovací chemikálií a bazén zakryjte plachtou.

Proti celoplošnému zamrznutí nabízíme dilatační plováky opatřené vhodným závažím, které jsou nutnou součástí přezimování!!!

Pokud nebude bazén řádně zazimován při poškození Vám pozbývá záruka platnosti.

Při předání zákazník zkontroluje domluvený rozsah dodávky.

Při nesprávném postupu stavebních a betonářských prací a nedodržení technických podmínek při jejich provádění naše firma neručí za závady vzniklé na konstrukci bazénu nebo prostoru technologie.

Tip pro Vás: Spočítejte si bazénu cenu on-line, nebo pro Vás zpracujeme nezávaznou kalkulaci. Napište si o bazén!

Bazény akce 2024 � nejlevnější bazén v ČR!

Kvalitní zapuštěný plastový bazén do země u nás pořídíte opravdu výhodně. Pokud se rozhodnete pro nákup plastového bazénu u nás, zašleme Vám veškeré informace jak připravit konkrétní místo pro umístění nového bazénu. Před zimní sezónou našim zákazníkům navíc ZDARMA zasíláme praktické informace k zazimování bazénu.

Náš tip: Chcete plastový bazén do země také na vaší zahradě? Prohlédněte si náš bazénové sety v akci.

Plastové bazény vyrábíme zásadně z kvalitního materiálu firmy Röchling (životnost min. 40 let, vysoká pevnost a stálobarevnost odolávající mrazům i přímému slunečnímu záření) na digitálních strojích značky LEISTER (nejpřesnější švýcarská technologie).

Rochling Leister

Design a kód (c) 2016 wedipa.com, všechna práva vyhrazena chcibazen.cz